คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ความสุขของเกษตรกรและผู้ซื้อ คือ สิ่งที่เราต้องการมากที่สุด
Rangsi Thuwirat
Rangsi Thuwirat
CEO
Wuttichai Chevasutho
Wuttichai Chevasutho
CHIEF OPERATING OFFICER
Santahn Putakham
Santahn Putakham
INNOVATION MANAGEMENT DIRECTOR
Peerapong Sutinrerk
Peerapong Sutinrerk
TECHNICAL DIRECTOR