คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ความสุขของเกษตรกรและผู้ซื้อ คือ สิ่งที่เราต้องการมากที่สุด
Rangsi Thuwirat
Rangsi Thuwirat
CEO
Wuttichai Chevasutho
Wuttichai Chevasutho
CHIEF OPERATING OFFICER
Santahn Putakham
Santahn Putakham
INNOVATION MANAGEMENT DIRECTOR
Peerapong Sutinrerk
Peerapong Sutinrerk
CHIEF TECHNICAL OFFICER