loading...

. . . . . .

let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Experienced

  • December 15, 2020
  • Kaspy

React Native Developer

2 year working experiences in related field JOB DESCRIPTION ประสบการณ์ในการพัฒนา Application ด้วย React Native อย่างน้อย 2 ปี สามารถพัฒนา Mobile Application สำหรับ iOS และ Android โดยใช้ React Native ได้เป็นอย่างดี เข้าใจหลักการ Responsive Design วิเคราะห์ UI/UX ที่เหมาะสมในการใช้งานเป็น ทำงานเป็นทีมร่วมกับทีม design และ backend development ได้ สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่พบได้ สามารถทำงานใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี พร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเงินเดือน : ตามประสบการณ์   JOIN US: หากสนใจส่ง Resume และ CV มาได้ที่ […]

Read More
  • December 15, 2020
  • Kaspy

Accounting

3 year working experiences in related field JOB DESCRIPTION ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของงานบัญชี ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ IT , StartUp , Marketplace Platform   JOIN US: หากสนใจส่ง Resume และ CV มาได้ที่ job@kaspy.com พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการ

Read More
  • August 12, 2020
  • Kaspy

Customer Relation Manager

3 year working experiences in related field JOB DESCRIPTION วางแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานลูกค้า เพื่อดำเนินการประสานงานภายในกับบริษัท ดูแลทีมงานภายในแผนก Customer Service และลูกค้าสัมพันธ์ สามารถแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและบริษัทได้ ประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริการลูกค้าได้อย่างดีที่สุด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สร้างความพึงพอใจที่ดีให้กับสินค้าและบริการของบริษัท ดูแลลูกค้าและให้บริการลูกค้าตามช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าทุกส่วนของบริษัท จัดทำสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการจากลูกค้า เพื่ออัปเดตฟีดแบคแก่ทีมงานภายในบริษัทให้ทราบและพัฒนาบริการต่อๆไป มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ IT , StartUp , Marketplace Platform   JOIN US: หากสนใจส่ง Resume และ CV มาได้ที่ job@kaspy.com พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการ

Read More
  • August 12, 2020
  • Kaspy

Kaspy Fraud detection & Dispute Manager

3 year working experiences in related field JOB DESCRIPTION ตรวจสอบรายการซื้อขาย หารายการที่ผิดปกติ หรือเข้าข่ายทุจริต เพื่อแก้ไขหรือตักเตือน บริหารและดูแลความสุจริตของผู้ขายและผู้ซื้อให้เป็นไปตามกฎระเบียบทีวางไว้ มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร สามารถบริหารจัดการในส่วนของข้อพิพาทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งาน มีความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีธุรกิจ IT , StartUp , Marketplace Platform เป็นผู้ดูแลกฎ กติกา ที่กำหนดและกำหนดอำนาจตัดสินใจให้กับทีมได้ จัดทำสรุปข้อมูลด้านข้อพิพาทต่าง ๆ และนำเสนอทางออกให้กับทีมบริหารแต่ละฝ่ายได้ มีความเข้าใจงานด้านลูกค้าสัมพันธ์เป็นอย่างดี   JOIN US: หากสนใจส่ง Resume และ CV มาได้ที่ job@kaspy.com พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการ

Read More
  • August 12, 2020
  • Kaspy

HR

3 year working experiences in related field JOB DESCRIPTION มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ IT , StartUp , Marketplace Platform รับผิดชอบในการสรรหา คัดเลือก ติดต่อประสานงานกับผู้สมัครงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพเข้าทำงานให้ตรงตามต้องการ สามารถบริหารและดูแลระบบแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงสวัสดิการพนักงาน ดำเนินงานเอกสารต่างๆของพนักงานภายในบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทำสรุปการประเมินผลการทำงานของพนักงาน   JOIN US: หากสนใจส่ง Resume และ CV มาได้ที่ job@kaspy.com พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการ

Read More